Τεχνικές του εαυτού / Techniques of the Self

 

For English scroll down

Τεχνικές του εαυτού

Καλλιτεχνικό project μακράς διάρκειας όπου ομάδα συμμετεχόντων καλείται να πειραματιστεί με τις «τέχνες του εαυτού» (σύμφωνα με τον Φουκώ), στο πλαίσιο ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην αποδόμηση στερεοτύπων περί του ενσώματου «εαυτού», στην εκ των ένδον κριτική επανεξέταση των τεχνικών σωματικής και ψυχικής «βελτίωσής» του σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα (εκγυμνάσεις, θεραπείες, κλπ.) και στην επανεύρεση μορφών δράσης που εδράζονται στην πληρέστερη κατανόηση της πολιτικής σημασίας της προσωπικής ζωής.
Το project εμπνέεται από τα γραπτά του Φουκώ σε συνδυασμό με άλλες θεωρητικές, ανθρωπολογικές και κοινωνιοψυχολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής κατασκευής του «εαυτού» και του σώματος, καθώς και από καλλιτεχνικές διατυπώσεις παρόμοιων διερευνήσεων. Απευθύνεται σε καλλιτέχνες, επαγγελματίες της υγείας και κάθε άλλ@ ενδιαφερόμεν@.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες συνδυάζουν: α. Εργαστήριο τέχνης όπου οι συμμετέχουσες/οντες επεξεργάζονται ατομικά και ομαδικά projects με διάφορα μέσα και υλικά, αποδίδοντας απτή μορφή σε προβληματισμούς και διεκδικήσεις που αφορούν την κατασκευή του «εαυτού» – β. Ομάδα ανάγνωσης όπου υποστηρίζεται βιβλιογραφικά η κριτική, εμπεριστατωμένη πραγμάτευση ζητημάτων που έχουν τεθεί προς διερεύνηση από τα μέλη της ομάδας- γ. Εργαστήριο Eπίγνωσης Mέσω Kίνησης (μέθοδος Feldenkrais®) όπου αναπτύσσεται η ικανότητα των συμμετεχόντων να παρατηρούν και να μεταβάλουν με ίδια μέσα την κίνησή τους – δ. Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης (προσέγγιση C.Rogers) που πλαισιώνει την αυτοδύναμη επεξεργασία προσωπικών βιωμάτων και αναζητήσεων – ε. Μηνιαία συνάντηση όλων των συντελεστών κατά την οποία καθίσταται κοινή υπόθεση η διαχείριση, αναδιαμόρφωση και αποτίμηση των δραστηριοτήτων του project.
Σύλληψη/συντονισμός του project, συντονισμός του εργαστηρίου τέχνης και της ομάδας ανάγνωσης: Ελπίδα Ρίκου, Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, ανθρωπολόγος, εικαστικός. Συντονισμός των συναντήσεων επίγνωσης μέσω κίνησης: Eve Ganneau, χορεύτρια, πιστοποιημένη διδάσκουσα της μεθόδου Feldenkrais®. Συντονισμός της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης: Ειρήνη Ψαρρού, ανθρωπολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του project είναι εξάμηνη (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019) διάρκειας 65 ωρών με προγραμματισμένες απογευματινές συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στο TWIXTlab, Εμπεδοκλέους 19, Παγκράτι, Σάββατο ή/και Κυριακή ανά δεκαπενθήμερο. Μοναδικό προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή είναι η δέσμευση για την παρακολούθηση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος. Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί.
Κόστος συμμετοχής : 380 € (κάρτα TWIXTlab*:340 €). Προβλέπονται 6 θέσεις στην ομάδα και εφόσον συμπληρωθούν προβλέπεται 1 επιπλέον θέση δωρεάν για φοιτητές και ανέργους.
Εναρξη: 19/1/19. Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τις 13/1/19. Αίτηση συμμετοχής μέσω επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο twixtlab@gmail.com.

Δείτε περισσότερα

Πρόγραμμα

………………………………………………………………..

Techniques of the self

A long term artistic project for a group of participants invited to experiment with the “arts of the self” (according to Foucault), through a combination of activities that aims to the deconstruction of stereotypes of the embodied “self”, the critical reexamination -from an insider’s perspective- of the techniques of physical and psychological “amelioration” of the “self” according to social norms (training, therapies, etc.) and the reinvention of forms of action based on a better understanding of the political significance of personal life.
This project is inspired mainly from Foucault’s writings, in combination with other theoretical perspectives -mainly anthropological and psychosociological- regarding the social construction of the body and the “self”, as well as artistic formulations of similar concerns.
It is addressed to artists, health professionals, and everyone else interested.
The project’s activities combine: a) an art workshop, in which participants develop individual and collective projects using diverse media and materials, thus rendering tangible questions or claims concerning the making of the “self” -b) a reading group, which shapes the theoretical framework for a critical examination of issues the participants choose to explore – c) Awareness Τhrough Μovement workshop (Feldenkrais® method), which aims at enhancing the participants’ ability to observe and transform their bodily movement by their own means – d) Personal development group (C. Rogers’ approach), which offers a context for self-directed elaborations of personal experiences and pursuits – e) a monthly meeting of all project members sharing the coordination, reformulation and evaluation of the project.
Project concept/coordination, coordination of the art workshop and the reading group: Elpida Rikou, PhD Social Psychology, anthropologist, visual artist. Coordination of the awareness through movement workshop: Eve Ganneau, dancer, Feldenkrais® practitioner. Coordination of the personal development group: Irini Psarrou, anthropologist, mental health counselor.
The project’s first term lasts for 6 months (January-June 2018), i.e. 65 hours of prescheduled meetings taking place at ΤWIXTlab, Embedokleous 19, Pangrati, every 15 days, Saturdays and/or Sundays, in the afternoon. The only prerequisite is the participants’ engagement to attend the largest part of the program. A certificate of attendance will be provided on demand.
Participation fees: 380 € (*TWIXTlab card: 340 €). 6 seats are available for participants. When filled, there will be 1 more opening, for a student or an unemployed person, free of charge.
Start: 19/1/19. Open call for participants until the 13/1/19. Application via a motivation letter at twixtlab@gmail.com.

More info

Programme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *